lundi, juin 08, 2015

دومین باره توی تموم عمرم که یکی دست کرده توی قفسه‌ی سینه و قلب‌ام رو محکم فشار می‌ده. 

1 commentaire:

Maryam a dit…

سلام هدیه جان!
تقریباً باورم نمی شه که نوشته ای!
خوشحالم که نوشتی و ناراحت از این حالت!
اگر برداشتم از نوشته هات درست باشه و از ایران رفته اید، درست می شه جانم. این حال خوب میشه. نه به همین زودی. ولی آنقدرها هم طول نمی کشه.
خوب باش هدیه.