dimanche, novembre 30, 2008

منتظرم هنوز که از راه برسد، به‌اش بگويم دارد پدر نمي‌شود.

1 commentaire:

گلمریم a dit…

آخی.. خوب وقتی آدم نخوادش و بعد کاری بکنه در جهت نداشتنش ، احساس خود-تصمیم گیری در زندگی بهش دست میده و برای من که خوشحال کننده بود این موضوع. امیدوارم که انقدر که غمگنانه نوشتیش نباشه. یعنی خودت خواستی دیگه؟